Wat bezielt ons?

Karmelbeweging is een beweging van mensen die geraakt zijn door het Geheim van God: je steeds weer laten raken door de Ander en die aanraking haar werk laten doen in je leven. De leden voelen zich aangesproken door het erfgoed van de Karmel: haar regel, haar traditie, haar mystiek en haar voorbeeldfiguren.

Karmelitaans leven is leven in Gods tegenwoordigheid. Leden van Karmelbeweging willen dat ideaal in praktijk brengen in hun eigen leven, zoals dat zich aandient, ieder binnen zijn eigen levensstaat. Als leken van deze tijd met aandacht voor de specifieke situaties van levensloop en geloof, religie en gezin, arbeid en vrije tijd.
Karmelwaarden als gerechtigheid, solidariteit en vrede zijn belangrijke wegwijzers bij het vormgeven van het geraakt zijn door de Ander.

De leden van Karmelbeweging zoeken naar wegen om binnen hun eigen levensstaat dit aangeraakt zijn vorm te geven, samen met anderen. Zij willen, naar het model van het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24,13-35), een vertelgemeenschap zijn: geloofscommunicatie tot stand brengen rond verhalen rondom de Schrift, uit onze wereld en uit ieders eigen leven, zodat de Afwezige aanwezig kan komen – tot bevrijding.

De dynamiek tussen cel en gemeenschap is kenmerkend voor de Karmelitaanse spiritualiteit. Leden van Karmelbeweging  bewonen als leken ieder hun eigen Plaats: “de plaats waar je staat is heilige grond” (Exodus 3,5). Tegelijk vormen zij een Midden waar zij steeds opnieuw bijeenkomen, ieders eigen weg respecterend. De Karmel is een bron voor allen, ook al is niet ieder in gelijke mate of op hetzelfde moment dorstig. Rondom die bron willen wij gemeenschap zijn. Tot de vorming van een gemeenschap behoort uiteraard ook dat de leden met zorg en aandacht elkaar nabij proberen te zijn in lief en leed.